PHẦN COI CÁCH CÚNG SAO CỬU DIỆU VÀ HẠN

Cửu diệu là các sao La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, Vân Hớn, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức. Cửu diệu là các sao thuộc ngũ hành. Hàng năm mỗi tuổi chịu ảnh hưởng của một vì sao gọi nôm na là sao chiếu mạng. Do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao xấu. Xin quí vị chọn giới tính, năm sanh, và năm muốn tìm sao hạn để tính sao và hạn của quý vị cho năm đó.

Giới Tính:  

Năm Sanh:

Tìm sao hạn cho năm: